गुनासाहरू

# दर्ता मिति गुनासो दर्ता नं गुनासोकाे विषय स्थिति गम्भीरता विस्तृत विवरण
२०८०-५-८ XuxYEwUZ जुगेडा १२ कम्पनी टोलको रोड विचाराधीन सामान्य
२०८०-५-८ EuEASiVH बाटो ग्राभिल विचाराधीन अती जरुरी
२०८०-५-७ BnZQMoEr रोड ग्राभेल सम्बन्धमा विचाराधीन अती जरुरी
२०८०-५-६ GVWIaD0S बाटो विचाराधीन जरुरी
२०८०-५-६ 1mFRAlO0 सडकमा बस्तु भाउ बाधेको सम्बन्धमा समाधान भएको अती जरुरी
२०८०-५-५ 5MYMFfpA बाटो सम्बन्धमा विचाराधीन अती जरुरी
२०८०-५-५ KOD0YNqK बाटो व्यवस्थापन गरिदिनु बारे विचाराधीन अती जरुरी
२०८०-५-५ T4BM2cqq बाटो मा ग्रावेल र ह्युम पाइप को ब्यावस्था सम्बन्धम... समाधान भएको जरुरी
२०८०-५-५ aL2oWuPp काम अधुरो गरेको विचाराधीन अती जरुरी
१० २०८०-५-५ 0Z4uWZHQ Gribal gardene barw विचाराधीन सामान्य