गुनासो दर्ता फारम

गुनासोको विवरण
[ नोट: प्रभावकारी रूपमा गुनासो सम्बोधन गर्नका निम्ति, कृपया वास्तविक र विस्तृत जानकारी प्रदान गर्नुहोस् ]
*
*
(Allowed file extensions are png,jpeg,jpg,pdf,mp4,avi,flv,mov,mp3,aac,wav,flac and maximum allowed filesize is 51200Kb)

       
व्यक्तिगत विवरण
उल्लेख गर्नुहोस् गोप्य राख्नुहोस् उल्लेख नगर्नुहोस/बेनामी
*
   
*
   
*
शर्तहरु
  1. मैले पेश गरेको गुनासो तथा उल्लिखित विवरण ठिक साँचो हो, झुट्ठा ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझउँला ।
  2. मैले पेश गरेको गुनासोको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट नमस्ते मेयर गुनासो व्यवस्थापन कक्षमा सुरक्षित रहेको मलाई अवगत छ ।
सबै शर्तहरु मञ्जुर छ ।