गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : ntqe9EIM
  • विषय :बिजुलि समस्या ।
  • वर्तमान स्थिति : खारेज गरिएको
  • गुनासो गम्भीरता : अती जरुरी
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Electricity,Unclear
  • विवरण: बत्ति बाल्दा पावर नपुग्ने ।भयको हुदा समस्या भयको छ।दैनिक कार्य गर्न असहज भयको कारण ले समस्या भयको छ।

गुनासोकर्ताको विवरण


  • गुनासोकर्ता बेनामी रहेको छ |

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-८-५ विचाराधीन No feedback
२०८०-८-७ विचाराधीन No feedback
२०८०-८-७ खारेज गरिएको यो गुनासो कुन क्षत्रको हो प्रष्ट खुल्ने गरी गुनासो गर्नु होला|