गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं: rEwX28AF
  • गुनासोको विषय :tarya लगाउने
  • हालको अवस्था : खारेज गरिएको
  • गम्भीरता : सामान्य
  • तोकिएको शाखा/वडा :
  • गुनासोको क्षेत्र: अस्पष्ट,खारेज
  • गुनासोको विवरण: बाटोघाटो राम्रो हुनुपर्यो

गुनासोकर्ताको विवरण


  • नाम : रामजानो
  • ठेगाना : फुलबारी 18

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-७-२३ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२३ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२३ खारेज गरिएको कृपया स्पष्टसंग गुनासो गर्नु होला |