गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : rEwX28AF
  • विषय :tarya लगाउने
  • वर्तमान स्थिति : खारेज गरिएको
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Unclear,Rejected
  • विवरण: बाटोघाटो राम्रो हुनुपर्यो

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : रामजानो
  • ठेगाना : फुलबारी 18

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-७-२३ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२३ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२३ खारेज गरिएको कृपया स्पष्टसंग गुनासो गर्नु होला |