गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं: mzisn13G
  • गुनासोको विषय :फोहोर को managmentसम्बन्धमा
  • हालको अवस्था : समाधान भएको
  • गम्भीरता : सामान्य
  • तोकिएको शाखा/वडा :
  • गुनासोको क्षेत्र: वातावरण
  • गुनासोको विवरण: सरसफाइ को कार्यक्रम भैरहन्छ र पनि फोहर लिन गाढि नआउदा सास्ति भोग्नु परेको छ वडा न 18

गुनासोकर्ताको विवरण


  • गुनासोकर्ता बेनामी रहेको छ

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-७-२३ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२३ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२४ समाधान भएको ९८५११६२११४ मा सम्पर्क गरी फोहर बोक्ने गाडीको तालिका बारे जानकारी लिन सक्नु हुने छ |