गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : 4Bqpx6Yy
  • विषय :Saadake shamandhi
  • वर्तमान स्थिति : खारेज गरिएको
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Unclear,Rejected
  • विवरण: Handpump ,jameni shamandhi

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : Anita Rana
  • ठेगाना : Jugeda 10

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-७-२१ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२४ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२४ खारेज गरिएको गुनासोको व्यहोरा स्पष्ट नभएकाले खारेज गरिएको छ |