गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : YO3JEpxg
  • विषय :Bato
  • वर्तमान स्थिति : समाधान भएको
  • गुनासो गम्भीरता : अती जरुरी
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Road
  • विवरण: Ghuiyaghat wada no 10 ma bato ko dhulo samasya rahe ko x tesaile mamero samasya hjr lai bekt garna gairahiki xu mahro yeha bato dherai khalta kalti raheko x teskaran leyeha dherai accident haru vairaheko hun x rasathai students haru lai padhna auna jana dherai afthyaro vairahe ko hun x Barkham ko mahina ma jhan afthyaro pari raheko hun x tesai le ma hjr lai Namra nibedan garirahe ki xu ki hjr hamro samasya chado vanda chado samadhan garidinu hola dhanebad

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : Anju Rana
  • ठेगाना : Ghuiya

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-७-२१ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२४ विचाराधीन No feedback
२०८०-७-२४ समाधान भएको यहाँको गुनासो वडा नं १० को कुन सडक बारे हो स्पष्ट गुनासो गरिदिनु होला,