गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : R0SpkrgR
  • विषय :नि शुल्क
  • वर्तमान स्थिति : समाधान भएको
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Education
  • विवरण: धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण विधालयमा स्कुल बस नि शुल्क गराउने बारे

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : खेम राज जोशी
  • ठेगाना : धनगढी ८ कैलाली

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-५-१८ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१८ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-२५ समाधान भएको तपाईको सुझाव सम्बन्धित शाखा समक्ष पेस गरिएको छ |