गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : peOf2rtE
  • विषय :Sadak
  • वर्तमान स्थिति : समाधान भएको
  • गुनासो गम्भीरता : सामान्य
  • ताेकिएकाे शााखा :
  • गुनासोको क्षेत्र : Road
  • विवरण: Ward no 5 ko Gaurishankar toll ma sadak ma khalto pare ko le testo samadhan gari din hun

गुनासोकर्ताको विवरण


  • गुनासोकर्ता बेनामी रहेको छ |

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-५-१३ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१३ विचाराधीन No feedback
२०८०-६-१४ समाधान भएको कृपया विवरण स्पष्ट हुने गरि गुनासो गर्न अनुरोध छ |