गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं : bTDgRYu7
  • विषय :बाटो ग्राभेल गरिदिने बारे
  • वर्तमान स्थिति : समाधान भएको
  • गुनासो गम्भीरता : अती जरुरी
  • ताेकिएकाे शााखा : Urban Development and Infrastructure Division
  • गुनासोको क्षेत्र : Road
  • विवरण: हाम्रो बाटो धेरै लामो समयदेखि एकपटक पनि ग्राभेल नभएको जानकारी गराइन्छ र समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरिन्छ

गुनासोकर्ताको विवरण


  • पुरा नाम : kaluram chaudhari
  • ठेगाना : धनगढी 7 भानु चोक

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-५-१० विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१२ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१३ विचाराधीन No feedback
२०८०-५-१७ सम्बन्धित शाखा/वडालाई तोकिएको No feedback
२०८०-६-१२ समाधान भएको सम्बन्धित शाखा र वडामा बुझ्दा समाधान भैसकेको बुझ्नमा आएको| गुनासोको लागी धन्यवाद |
२०८०-६-१२ समाधान भएको No feedback
२०८०-६-१२ समाधान भएको No feedback